Nabídka poskytovaných služeb:

 

 • plnění úkolů vyplývající z činností „Odborně způsobilé osoby“ v souladu s požadavkem § 9, Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP včetně zpracování níže popsané dokumentace

 

 • plnění úkolů vyplývající z činností „preventista PO“, v souladu s požadavkem Zákona o PO v platném znění a Vyhlášky o požární prevenci, včetně vedení požární knihy pro provoz

 

 • plnění úkolů vyplývající z činností „Koordinátora BOZP na staveništi“ v souladu s požadavkem Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

 

 • školení BOZP a PO zaměstnanců (1x ročně nebo 1x za 2 roky), školení BOZP a PO nově přijatých zaměstnanců, školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců (1x za 3 roky)

 

 • odborná příprava členů preventivní požární hlídky, preventista PO (1x za rok)

 

 • osnovy k jednotlivým školením a doklady o přezkoušení znalostí z jednotlivých školení

 

 • provádění pravidelných kontrol (dle požadavku objednatele) dodržování povinností stanovených předpisy k zajištění BOZP a PO v objektech a na jednotlivých pracovištích, včetně zápisu o zjištěných závadách a návrhu na jejich odstranění,

 

 • poskytování poradenské činnosti v BOZP a PO dle konkrétně vzniklých situací v provozech, popř. dle platnosti nových předpisů

 

 • šetření a poradenská činnost vč. sepsání záznamu o úrazu v případě vzniku pracovních úrazů

 

 

 • účast při kontrole státních orgánů – Oblastní inspektorát práce, Státní požární dozor, Hygiena práce

 

 

Dokumentaci i služby provádíme v souladu s normami ISO – QMS, EMS, SMBOZP, OHSAS

                                                                                                                        

Ve stálé nabídce máme doplňkové služby:

 • všechny požární a bezpečnostní tabulky
 • tiskopisy pro BOZ a PO (záznamy o úrazu, kniha úrazů, požární kniha, provozní deníky atd.)
 • odbornou literaturu

 

Termíny činností, které se periodicky opakují, vedeme ve své evidenci a firmu upozorníme na termíny.                                                              

 

 

BOZPO

Pražská 1072
393 01 PELHŘIMOV 

 

Marie Hubková

tel.: 606 842 016                      

e-mail: bozpo.pe@tiscali.cz

 

Martin Vodák

tel.: 776 688 438                               

e-mail: vodak@bozpo-pe.cz

4. 6. Dalibor

Zítra: Dobroslav

Návštěvnost stránek

056482